Bài đăng

Đấu tranh phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng

Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phạm tội chưa đạt theo luật hình sự Việt Nam

Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Địa vị pháp lý của thẩm phán trong tố tụng hình sự Việt Nam

Hoàn thiện thủ tục tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự trong quá trình cải cách tư pháp hiện nay

Các hình phạt bổ sung trong luật hình sự Việt Nam

Tội khủng bố trong luật hình sự Việt Nam

Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong luật hình sự Việt Nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Nguyên tắc "thẩm phán và hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật" trong công cuộc cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay

Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong luật hình sự Việt Nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Nguyên tắc "thẩm phán và hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật" trong công cuộc cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay