Bài đăng

Nghiên cứu kỹ năng đọc thầm tiếng Anh của học sinh trung học cơ sở : Đề tài NCKH. QN.01.09

Biện pháp quản lý dạy học môn tiếng Anh ở Học viện Quốc phòng nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo trong giai đoạn hiện nay

Quản lý quy trình dạy học tiếp cận chuẩn quốc tế tại khoa tiếng Anh-Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Nghiên cứu động cơ học tập và ảnh hưởng của nó đối với việc học ngoại ngữ : Đề tài NCKH. QT.08.63

Các biểu đạt ngôn ngữ của hành vi ngờ vực trong tiếng Anh và tiếng Việt (trên tư liệu các giáo trình dạy tiếng và tác phẩm văn học ở Việt Nam)

Đặc điểm ngữ pháp-ngữ nghĩa của nhóm động từ nói năng trong tiếng Anh (liên hệ với nhóm động từ tương ứng trong tiếng Việt)

Sự kỳ thị giới tính trong ngôn ngữ qua cứ liệu tiếng Anh và tiếng Việt

Khảo sát hệ thuật ngữ khí tượng thủy văn tiếng Anh

Những biện pháp quản lý hoạt động dạy - học môn tiếng Anh tại trường Đại học Điện Lực

Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh cho giảng viên Học Viện Quốc phòng

Quản lý hoạt động tự học tiếng Anh của học viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội