Bài đăng

Những bàn tay toan tính che trời

Thấp thoáng lời kinh Vào cửa Bất nhị

Cha

Bên dòng sông mẻ

Những ngôi nhà mộc xa xăm

Quả trứng không thể bổ ba

Lãng phí lẵng hoa

U mê

Ý - lời - cách diễn đạt

Tây An nam

Già, sao cho sương

Của cho, tâm nhận